Uniwersalny s這wnik j瞛yka polskiego. Najwi瘯szy s這wnik internetowy w Polsce!

Regulamin Serwisu www.USJP.pwn.pl

Niniejszy Regulamin okre郵a warunki zawierania Umowy oraz zasady korzystania z us逝g 鈍iadczonych przez Us逝godawc.

Otrzymanie dost瘼u do Serwisu jest mo磧iwe na dwa sposoby: po dokonaniu rejestracji i wykupieniu pakietu dost瘼u bezpo鈔ednio w serwisie (https://usjp.pwn.pl/cennik.html) lub poprzez otrzymanie dost瘼u do Serwisu na podstawie upowa積ienia otrzymanego od pracownika Wydawnictwa Naukowego PWN SA.

Ilekro w dalszej cz窷ci Regulaminu u篡to ni瞠j wymienionych zwrot闚 pisanych wielk liter, nale篡 je rozumie w podanym ni瞠j znaczeniu, chyba 瞠 z kontekstu ich u篡cia wyra幡ie wynika co innego:

Serwis - platforma internetowa umo磧iwiaj帷a 鈍iadczenia us逝g odp豉tnego udost瘼niania Uniwersalnego s這wnika j瞛yka polskiego, dost瘼na pod adresem www.USJP.pwn.pl, prowadzona przez Us逝godawc;

Us逝ga - us逝ga udost瘼niania przez Us逝godawc Klientom Uniwersalnego s這wnika j瞛yka polskiego poprzez Internet, zgodnie z zaproszeniem do sk豉dania ofert zamieszczonym na www.USJP.pwn.pl, za Op豉t, na zasadach okre郵onych w niniejszym Regulaminie;

Has這 - ci庵 znak闚 alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dost瘼u do Konta, kt鏎y jest okre郵ony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowi您any do zachowania Has豉 w 軼is貫j poufno軼i (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Klientowi mo瞠 zosta udost瘼niona mo磧iwo嗆 tzw. odzyskania zapomnianego Has豉 w spos鏏 okre郵ony w ramach Serwisu;

Klient - osoba fizyczna o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej, prawid這wo reprezentowana przez w豉軼iw osob fizyczn, kt鏎a zaakceptuje Regulamin;

Konsument - Klient, kt鏎y jest osob fizyczn zawieraj帷 ze Sprzedawc Umow w celach niezwi您anych bezpo鈔ednio z jej dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow;

Us逝godawca - oznacza Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzib w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Sp馧ka zarejestrowana w rejestrze przedsi瑿iorc闚 prowadzonym przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapita zak豉dowy/wniesiony: 4.250.606,00 z這tych.

Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

Konto - przestrze udost瘼niana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umow o 安iadczenie Us逝g/Umow pozwalaj帷a na sk豉danie Zam闚ie, korzystanie przez Klienta z utwor闚 (s這wnik闚), oraz dodatkowych funkcjonalno軼i/us逝g;

Op豉ta - okre郵ona w z這tych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzgl璠niaj帷a nale積e podatki) nale積ego Us逝godawcy tytu貫m zrealizowania Us逝gi na rzecz Klienta zgodnie z Umow;

Regulamin - niniejszy dokument, okre郵aj帷y zasady zawierania Um闚 oraz zasady 鈍iadczenia i korzystania z Us逝g oferowanych przez Us逝godawc za po鈔ednictwem Serwisu na rzecz Klient闚. Regulamin Sprzeda篡 okre郵a prawa i obowi您ki Klienta i Us逝godawcy. W zakresie us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt鏎ym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z p騧n. zm.);

Umowa o 安iadczenie Us逝g - umowa zawierana pomi璠zy Us逝godawc a Klientem okre郵aj帷a zasady aktywacji i korzystania z Konta, wskazane w 1 niniejszego Regulaminu;

Umowa - umowa licencyjna w rozumieniu przepis闚 ustawy o prawie autorskim, zawierana pomi璠zy Us逝godawc a Klientem z wykorzystaniem 鈔odk闚 porozumiewania si na odleg這嗆 i dotycz帷a udzielania licencji w ramach Pakietu na wykorzystanie Tre軼i za zap豉t Op豉ty;

Pakiet - zdefiniowana przez Us逝godawc d逝go嗆 oraz zasady dost瘼u do Serwisu po zawarciu Umowy. W komunikacji marketingowej Pakiet mo瞠 by r闚nie nazywany abonamentem;

Tre嗆/Tre軼i - elementy tekstowe, graficzne, d德i瘯owe lub multimedialne (np. informacje o Tre軼iach, zdj璚ia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki os鏏 fizycznych, jakie s zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Us逝godawc, kontrahent闚 Us逝godawcy, Klienta albo inn osob korzystaj帷 z Serwisu. Tre軼i s przede wszystkim utwory (s這wniki), do kt鏎ych odp豉tny dost瘼 jest mo磧iwy do uzyskania na zasadach okre郵onych w niniejszym Regulaminie;

Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, kt鏎ych spe軟ienie jest niezb璠ne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy i Umowy o 安iadczenie Us逝g , okre郵one w Za陰czniku nr 1;

Zam闚ienie - formularz udost瘼niony w ramach Serwisu, okre郵aj帷y wskazany Pakiet oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy;ZASADY 名IADCZENIA USΣG DROG ELEKTRONICZN

1. ZAWARCIE UMOWY O 名IADCZENIE USΣG

 1. Us逝godawca 鈍iadczy bezp豉tnie za po鈔ednictwem Serwisu w szczeg鏊no軼i nast瘼uj帷e us逝gi na rzecz Klient闚:
  • umo磧iwianie Klientom sk豉dania Zam闚ie oraz zawierania Um闚;
  • bie膨ca aktualizacja statusu z這穎nego Zam闚ienia;
  • przechowywanie i udost瘼nianie Klientowi historii zawartych Um闚 i Zam闚ie oraz dokument闚 (faktury) w zak豉dce Twoje Konto - Historia Zam闚ie.
 2. W ramach Serwisu Us逝godawca zobowi您uje si do 鈍iadczenia ww. us逝g, w zakresie i na warunkach okre郵onych w Regulaminie.
 3. Warunkiem korzystania z us逝g wskazanych powy瞠j jest spe軟ianie przez urz康zenie ko鎍owe i system teleinformatyczny, z kt鏎ego korzysta Klient, minimalnych Wymaga Technicznych.
 4. W celu zapewnienia prawid這wej realizacji Umowy, Klient zobowi您any jest w szczeg鏊no軼i do:
  • podawania w Zam闚ieniu wy陰cznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezw這cznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Us逝godawcy w zwi您ku z zawarciem Umowy, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawid這wego ich wykonania;
  • korzystania z us逝g oferowanych przez Us逝godawc w spos鏏 zgodny z przepisami obowi您uj帷ego prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak瞠 z przyj皻ymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami wsp馧篡cia spo貫cznego w tym w spos鏏 nieuci捫liwy dla pozosta造ch Klient闚 oraz dla Us逝godawcy i niezak堯caj帷y pracy Us逝godawcy i Serwisu;
  • terminowej zap豉ty Op豉ty.
 5. Klient zobowi您any jest r闚nie do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek Tre軼i zabronionych przez przepisy obowi您uj帷ego prawa, w szczeg鏊no軼i Tre軼i naruszaj帷ych maj徠kowe prawa autorskie os鏏 trzecich albo ich dobra osobiste;
  • niepodejmowania dzia豉 takich jak:
   • rozsy豉nie lub umieszczanie w Serwisie niezam闚ionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Tre軼i naruszaj帷ych przepisy prawa (zakaz umieszczania tre軼i bezprawnych);
   • podejmowanie czynno軼i informatycznych lub wszelkich innych czynno軼i maj帷ych na celu wej軼ie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klient闚;
   • modyfikowanie w spos鏏 nieuprawniony Tre軼i dostarczanych przez Us逝godawc, w szczeg鏊no軼i podanych w ramach Serwisu Op豉t lub opis闚 Us逝g;
   • nadu篡wanie praw przyznanych Klientowi przez Us逝godawc lub przepisy prawa, w spos鏏 kt鏎y jest sprzeczny ze spo貫czno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami wsp馧篡cia spo貫cznego.
 6. Naruszenie kt鏎egokolwiek z zobowi您a wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powy瞠j rozumiane jest jako ra膨ce naruszenie postanowie niniejszego Regulaminu.


2. REKLAMACJE USΣG 名IADCZONYCH DROG ELEKTRONICZN

 1. Klient ma prawo do zg這szenia reklamacji us逝g 鈍iadczonych przez Us逝godawc w ka盥ym czasie.
 2. Klient mo瞠 zg這si us逝godawcy reklamacj 鈍iadczonych przez niego us逝g w szczeg鏊no軼i na pi鄉ie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomo軼i e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zg這szeniu reklamacyjnym kr鏒kiego opisu przyczyn uzasadniaj帷ych reklamacj oraz dane kontaktowe Klienta zg豉szaj帷ego reklamacj.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Us逝godawc w terminie 14 dni od otrzymania przez Us逝godawcy zg這szenia reklamacyjnego Klienta.


ZASADY ZAWIERANIA UMOWY

3. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

 1. Informacje podane w ramach Serwisu stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Us逝godawc do Klient闚. Zawarcie Umowy wymaga posiadania przez Klienta Konta.
 2. Sprzedawca umo磧iwia Klientowi z這瞠nie Zam闚ienia w nast瘼uj帷y spos鏏, kolejno (czynno軼i techniczne sk豉daj帷e si na procedur zawarcia Umowy):
  • Zam闚ienia mo積a sk豉da 24h na dob 7 dni w tygodniu;
  • Zam闚ienie mo瞠 zosta z這穎ne przez Klienta, kt鏎y posiada lub za這篡 w ramach procesu Zam闚ienia Konto,
  • Klient wybiera Pakiet po czym przechodzi do formularza Zam闚ienia;
  • Klient wybiera spos鏏 realizacji Op豉ty i pozosta造ch wskazanych w formularzu Zam闚ienia sumarycznych koszt闚 realizacji Umowy;
  • Klient, kt鏎y posiada Konto, potwierdza dane niezb璠ne do z這瞠nia Zam闚ienia i wykonania Umowy lub podaje inne dane;
  • Klient, kt鏎y zak豉da Konto, uzupe軟ia dane niezb璠ne do z這瞠nia Zam闚ienia i wykonania Umowy;
  • Klient sk豉da Sprzedawcy Zam闚ienie poprzez uruchomienie funkcjonalno軼i Serwisu oznaczonej komunikatem "Zamawiam" oznaczaj帷ej, 瞠 Zam闚ienie sk豉dane przez Klienta poci庵a za sob obowi您ek realizacji Op豉ty. Funkcjonalno嗆, o kt鏎ej mowa w zdaniu poprzednim, staje si aktywna z chwil, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Z這瞠nie Zam闚ienia stanowi o鈍iadczenie woli Klienta wyra瘸j帷e bezpo鈔edni wol (ofert) zawarcia Umowy Sprzeda篡 na odleg這嗆, za po鈔ednictwem Serwisu;
  • Po z這瞠niu Zam闚ienia, Klient otrzyma wiadomo嗆 e-mail zatytu這wan "Serwis usjp.pwn.pl - potwierdzenie zam闚ienia nr *****" zawieraj帷 wszystkie istotne elementy Zam闚ienia, kt鏎a potwierdza otrzymanie Zam闚ienia przez Us逝godawc (wp造ni璚ia Zam闚ienia do systemu Serwisu) i nie stanowi o鈍iadczenia woli zawarcia Umowy Sprzeda篡 pomi璠zy Klientem a Sprzedawc;
  • Umow Sprzeda篡 uznaje si za zawart z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomo軼i e-mail zatytu這wanej "Zam闚ienie jest realizowane", zawieraj帷ej potwierdzenie przyj璚ia Zam闚ienia do realizacji (o鈍iadczenie woli zawarcia Umowy Sprzeda篡 z Klientem sk豉dane przez Sprzedawc). W przypadku niemo積o軼i przyj璚ia Zam闚ienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomo軼i e-mail. Umowa Sprzeda篡 zawierana jest w j瞛yku polskim;
  • Umowa Sprzeda篡 zostaje zawarta w momencie okre郵onym w lit. i. powy瞠j w sytuacji wyboru rodzaju p豉tno軼i, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu pod warunkiem zawieszaj帷ym dokonania p豉tno軼i w terminie okre郵onym w 4 ust. 2 Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy odbywa si za po鈔ednictwem 鈔odk闚 porozumiewania si na odleg這嗆, tj. sieci Internet.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost瘼nienie oraz potwierdzenie Klientowi tre軼i zawieranej Umowy nast瘼uje poprzez przes豉nie Klientowi wiadomo軼i e-mail zawieraj帷ej potwierdzenie zawarcia umowy na odleg這嗆 w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udost瘼nienie faktury w Koncie Klienta w zak豉dce Zam闚ienia. Klient w ramach swojego Konta ma r闚nie dost瘼 do historii z這穎nych przez siebie Zam闚ie i aktualnego stanu ich realizacji.
 5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do mo磧iwo軼i aktualizowania Op豉t zamieszczonych na stronie Serwisu. Op豉ty w Zam闚ieniu z這穎nym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostaj dla Klienta wi捫帷e.
 6. Warunkiem korzystania z Us逝g, w tym przede wszystkim korzystanie z zam闚ionego dost瘼u do s這wnik闚, jest spe軟ianie przez urz康zenie ko鎍owe i system teleinformatyczny, z kt鏎ego korzysta Klient, minimalnych Wymaga Technicznych.


4. ZASADY DOKONYWANIA PxTNO列I I ZWROTU PxTNO列I

 1. P豉tno軼i mo積a dokona za po鈔ednictwem systemu p豉tno軼i elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawc i prezentowanego na stronie Serwisu, za pomoc karty p豉tniczej, przelewu elektronicznego i bankowego lub SMS-a;
 2. Termin p豉tno軼i za zam闚ione Us逝gi w przypadku wyboru sposobu p豉tno軼i, o kt鏎ym mowa w ust. 1 lit. a. powy瞠j, wynosi 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Nieuiszczenie p豉tno軼i w wyznaczonym terminie jest warunkiem rozwi您uj帷ym Umow.
 3. Nie jest mo磧iwe 陰czenie r騜nych metod p豉tno軼i wymienionych w ust. 1 przy op豉ceniu jednego Zam闚ienia.
 4. Je瞠li Klient dokona p豉tno軼i kart p豉tnicz lub przelewem elektronicznym, za po鈔ednictwem systemu p豉tno軼i elektronicznych, zwrot nale積o軼i (na przyk豉d z tytu逝 anulowania z這穎nego Zam闚ienia lub odst徙ienia od umowy) nast瘼uje na kart p豉tnicz lub na rachunek bankowy, z kt鏎ego nast徙i豉 pierwotna p豉tno嗆. Je瞠li Klient dokona p豉tno軼i przy odbiorze Zam闚ienia (p豉tno嗆 za pobraniem), Us逝godawca za po鈔ednictwem BOK poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu nale積o軼i, je瞠li Klient wyrazi zgod na ten spos鏏 zwrotu p豉tno軼i, zgodnie z ust. 5 poni瞠j.
 5. W przypadku, gdy zwrot p豉tno軼i przez Sprzedawc nast瘼uje w przypadkach innych ni odst徙ienie przez Konsumenta od umowy, o kt鏎ym mowa w 10 Regulaminu, Us逝godawca zobowi您uje si do niezw這cznego zwrotu p豉tno軼i, nie p騧niej przy tym ni w terminie kolejnych 14 dni.
 6. Konsument mo瞠 r闚nie wyrazi zgod na dokonanie zwrotu przy u篡ciu innych 鈔odk闚 p豉tniczych, ni u篡tych w pocz徠kowej transakcji, kt鏎e nie b璠zie wi您a這 si dla niego z poniesieniem koszt闚.
 7. Aktywacja Us逝gi nast瘼uje pozalogowaniu si u篡tkownika w Serwisie pod warunkiem, 瞠 zam闚ienie zosta這 op豉cone w wyznaczonym terminie (ust.2 powy瞠j) i zaksi璕owane na koncie Us逝godawcy. W przypadku p豉tno軼i poprzez system PayU u篡tkownik uzyskuje mo磧iwo嗆 korzystania zUs逝gi od momentu zaksi璕owania p豉tno軼i przez ten system, o czym zostanie poinformowany bezpo鈔ednio przez system PayU.


5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wy陰czne prawa do Tre軼i udost瘼nianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Us逝godawc lub jego kontrahent闚 w szczeg鏊no軼i prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodz帷e w jego sk豉d elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegaj ochronie prawnej i przys逝guj Us逝godawcy lub podmiotom, z kt鏎ymi Us逝godawca zawar odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Tre軼i na zasadach okre郵onych w niniejszym Regulaminie, jednak wy陰cznie w zakresie dozwolonego u篡tku osobistego. Wykorzystywanie Tre軼i w innym zakresie jest dopuszczalne wy陰cznie na podstawie wyra幡ej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na pi鄉ie oraz w granicach powszechnie obowi您uj帷ego prawa.
 2. Zas鏏 Tre軼i dost瘼nych w Serwisie mo瞠 ulega zmianie i mo瞠 by zale積y od okresu obowi您ywania um闚 zawartych przez Us逝godawc z innymi podmiotami posiadaj帷ymi prawa autorskie do Tre軼i.
 3. Korzystanie ze s這wnik闚 wymaga spe軟ienia Wymaga Technicznych.


6. ODST·IENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przys逝guje prawo do odst徙ienia od Umowy przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powod闚 oraz bez ponoszenia jakichkolwiek koszt闚 innych ni przewidziane przez przepisy prawa. Us逝godawca informuje, 瞠 realizacja Umowy, w tym przede wszystkim uzyskanie dost瘼u do Tre軼i przez Klienta b璠zie mo磧iwe jedynie po up造wie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, z zastrze瞠niem, 瞠 realizacja Umowy mo瞠 rozpocz望 si niezw這cznie w przypadku gdy Klient z這篡 o鈍iadczenie o wyra瞠niu zgody na rezygnacj z prawa do odst徙ienia od umowy. Us逝godawca informuje, 瞠 kt鏎y, 瞠 po rozpocz璚iu realizacji Umowy przez Us逝godawc, Klient utraci prawo odst徙ienia od umowy.
 2. Konsument mo瞠 odst徙i od Umowy sk豉daj帷 Us逝godawcy o鈍iadczenie o odst徙ieniu od umowy. O鈍iadczenie takie mo瞠 zosta z這穎ne w szczeg鏊no軼i z wykorzystaniem wzoru formularza o odst徙ieniu od umowy, stanowi帷ego Za陰cznik nr 2 i Za陰cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o kt鏎ym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do z這瞠nia jakiegokolwiek innego jednoznacznego o鈍iadczenia, w kt鏎ym informuje o swojej decyzji o odst徙ieniu od umowy.
 3. W przypadku z這瞠nia przez Konsumenta o鈍iadczenia o odst徙ieniu za po鈔ednictwem wiadomo軼i e-mail, o鈍iadczenie powinno zosta wys豉ne na adres: serwisy@pwn.pl

  W przypadku z這瞠nia przez Konsumenta o鈍iadczenia o odst徙ieniu drog pisemn, o鈍iadczenie powinno zosta wys豉ne na adres:

  Wydawnictwo Naukowe PWN
  ul. G.Daimlera 2
  02-460 Warszawa
  z dopiskiem: "USJP - odst徙ienie od umowy"

  Do zachowania 14-dniowego terminu na odst徙ienie wystarczy wys豉nie o鈍iadczenia przed jego up造wem.
 4. W przypadku odst徙ienia od umowy zawartej na odleg這嗆, umow uwa瘸 si za niezawart. Us逝godawca ma obowi您ek niezw這cznie, nie p騧niej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania o鈍iadczenia Konsumenta o odst徙ieniu od umowy, zwr鏂i Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p豉tno軼i. Sprzedawca dokonuje zwrotu p豉tno軼i przy u篡ciu takiego samego sposobu zap豉ty, jakiego u篡 Konsument, chyba 瞠 Konsument wyra幡ie zgodzi si na inny spos鏏 zwrotu, kt鏎y nie wi捫e si dla niego z 瘸dnymi kosztami.
 5. W przypadku odst徙ienia od umowy prosimy o do陰czenie dowodu wykupienia Us逝gi (np. specyfikacja, faktura).


7. REKLAMACJE i OBSΣGA BOK

 1. Sprzedawca ma prawny obowi您ek 鈍iadczenia Us逝gi bez wad.
 2. Je瞠li Us逝ga jest 鈍iadczona wadliwie, Klient mo瞠 skorzysta z uprawnie przys逝guj帷ych Us逝godawcy z tytu逝 r瘯ojmi za wady Us逝gi.
 3. Klient mo瞠 zg這si przys逝guj帷e mu roszczenia z tytu逝 r瘯ojmi w szczeg鏊no軼i listownie na adres: serwisy@pwn.pl
  Prosimy o za陰czenie do reklamacji dowodu zam闚ienia i op豉cenia Us逝gi (np. specyfikacja, faktura).
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w tre軼i zg這szenia reklamacyjnego kr鏒kiego opisu przyczyn uzasadniaj帷ych reklamacj oraz danych kontaktowych Klienta. Klient mo瞠 r闚nie skorzysta z oferowanego przez Us逝godawc druku reklamacyjnego znajduj帷ego si w za陰czniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.


8. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych U篡tkownik闚, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecze雟twa danym osobowym U篡tkownik闚 (zwanym dalej Administratorem), jest "Wydawnictwo Naukowe PWN" S.A. z siedzib w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisan do rejestru przedsi瑿iorc闚 prowadzonego przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapita zak豉dowy/wniesiony: 4.250.606,00 z這tych.
 2. Dane osobowe b璠 przetwarzane w celu realizacji udost瘼nianych przez Sp馧k produkt闚 lub us逝g lub marketingu towar闚 i us逝g w豉snych Sp馧ki (w formie papierowej), stanowi帷ego tzw. prawnie uzasadniony interes Sp馧ki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 3. Administrator danych powo豉 Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a si skontaktowa pod adresem e-mail: iod@pwn.pl;
 4. Po wyra瞠niu odr瑿nej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mog by przetwarzane r闚nie w celu przesy豉nia informacji handlowych drog elektroniczn lub wykonywania telefonicznych po陰cze w celu marketingu bezpo鈔edniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile u篡tkownik wyrazi stosown zgod. W przypadku wyra瞠nia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mog by przetwarzane r闚nie w celu przesy豉nia informacji marketingowych dotycz帷ych us逝g lub produkt闚 innych podmiot闚 - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zale積o軼i od wyra穎nej zgody;
 5. Dane osobowe mog by przetwarzane, o ile zostanie wyra穎na odr瑿na zgoda, w spos鏏 zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencj profilowania b璠zie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotycz帷ych jej decyzji b康 analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowa i postaw. W przypadku konieczno軼i dostarczenia zam闚ienia dane osobowe mog by udost瘼niane operatorom pocztowym lub przewo幡ikom wy陰cznie w celu dostarczenia zam闚ienia. Dane osobowe mog by ujawnione pracownikom lub wsp馧pracownikom Sp馧ki, jak te podmiotom udzielaj帷ym wsparcia Sp馧ce na zasadzie zleconych us逝g i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mog by ujawnione podmiotom uprawnionym wy陰cznie na podstawie przepis闚 prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach zwi您anych z korzystaniem z produkt闚/us逝g Sp馧ki b璠 przetwarzane na czas umo磧iwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej us逝gi, po czym dane podlegaj帷e archiwizacji b璠 przechowywane przez okres w豉軼iwy dla przedawnienia roszcze, tj. 10 lat;
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych obj皻ych o鈍iadczeniem zgody b璠 przetwarzane do czasu odwo豉nia zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produkt闚 i us逝g Sp馧ki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) b璠 przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. Osoba, kt鏎ej dane dotycz ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem;
 7. W przypadku stwierdzenia, 瞠 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba kt鏎ej dane dotycz ma prawo wnie嗆 skarg do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezb璠ne do zawarcia umowy o 鈍iadczenie us逝g/dostaw produkt闚, natomiast konsekwencj ich niepodania b璠zie brak mo磧iwo軼i z nich skorzystania.


ZMIANA REGULAMINU SPRZEDA玆 / POSTANOWIENIA KO哸OWE

9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w 篡cie z dniem 30 sierpnia 2017 r. i jest dost瘼ny na stronie internetowej Serwisu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wyst徙ienia przynajmniej jednej z poni瞠j wskazanych wa積ych przyczyn (katalog zamkni皻y):
  • zmiana przepis闚 prawa reguluj帷ych udost瘼nianie Tre軼i lub 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn przez Us逝godawc wp造waj帷a na wzajemne prawa i obowi您ki okre郵one w Umowie o 安iadczenie Us逝g lub Umowie zawieranej pomi璠zy Klientem a Us逝godawc;
  • konieczno嗆 dostosowania dzia豉lno軼i Us逝godawcy do nakaz闚, orzecze, postanowie lub wytycznych wynikaj帷ych z:
   • decyzji w豉軼iwego w zakresie dzia豉lno軼i Us逝godawcy organu administracji publicznej wp造waj帷ej na wzajemne prawa i obowi您ki okre郵one w Umowie o 安iadczenie Us逝g, zawieranej pomi璠zy Klientem a Us逝godawc;
    lub
   • orzeczenia s康owego znajduj帷ego zastosowanie w zakresie dzia豉lno軼i Us逝godawcy wp造waj帷ego na wzajemne prawa i obowi您ki okre郵one w Umowie o 安iadczenie Us逝g, zawieranej pomi璠zy Klientem a Us逝godawc;
  • zmiana sposobu 鈍iadczenia us逝g drog elektroniczn przez Us逝godawc spowodowana wy陰cznie wzgl璠ami technicznymi lub technologicznymi (w szczeg鏊no軼i aktualizacji Wymaga Technicznych);
  • zmiana zakresu lub zasad 鈍iadczenia przez Us逝godawc us逝g, do kt鏎ych stosuj si postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikacj lub wycofanie przez Us逝godawc dotychczasowych funkcjonalno軼i lub us逝g obj皻ych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
  • po陰czenie, podzia albo przekszta販enie Us逝godawcy lub zmiana innych danych Us逝godawc.
 3. Zmiana Regulaminu nie wp造wa na tre嗆 i warunki zawartych przez Klienta Um闚.
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Us逝godawca udost瘼ni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikacj na stronie Serwisu oraz za pomoc wiadomo軼i, przes豉nej na podany przez Klienta adres e-mail.


10. POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. Prawem w豉軼iwym dla zawarcia Umowy Sprzeda篡 jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a s康ami s康y powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba 瞠 co innego wynika z bezwzgl璠nie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa. Ewentualne spory pomi璠zy Us逝godawc a Klientem nieb璠帷ym jednocze郾ie Konsumentem zostaj poddane s康owi w豉軼iwemu ze wzgl璠u na siedzib Us逝godawcy.
 2. Wyb鏎 prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepis闚, kt鏎ych nie mo積a wy陰czy w drodze umowy pomi璠zy Us逝godawc a Konsumentem, na mocy prawa kt鏎e zgodnie z w豉軼iwymi regulacjami by這by w豉軼iwe w przypadku braku wyboru.
 3. Tre嗆 Regulaminu jest dost瘼na dla Klient闚 bezp豉tnie pod nast瘼uj帷ym adresem URL www.USJP.pwn.pl/regulamin.html sk康 Klienci mog w ka盥ym czasie przegl康a, a tak瞠 sporz康zi jego wydruk.


11. MO烊IWO列I SKORZYSTANIA Z POZAS.OWYCH SPOSOB紟 ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE ORAZ ZASADY DOST襾U DO TYCH PROCEDUR

 1. Konsument jest uprawniony do zwr鏂enia si do sta貫go polubownego s康u konsumenckiego, o kt鏎ym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygni璚ie sporu wynik貫go z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i dzia豉nia sta造ch polubownych s康闚 konsumenckich okre郵a Rozporz康zenie Ministra Sprawiedliwo軼i z dnia 25 wrze郾ia 2001 r. w sprawie okre郵enia regulaminu organizacji i dzia豉nia sta造ch polubownych s康闚 konsumenckich.
 2. Konsument mo瞠 zwr鏂i si do wojew鏚zkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz璚ie post瘼owania mediacyjnego w sprawie polubownego zako鎍zenia sporu mi璠zy Konsumentem a Us逝godawc.
 3. Konsument mo瞠 r闚nie skorzysta z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument闚, do kt鏎ego zada nale篡 m.in. zapewnienie bezp豉tnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interes闚 konsument闚 oraz wyst瘼owanie do przedsi瑿iorc闚 w sprawach ochrony praw i interes闚 konsument闚 lub zwr鏂i si do organizacji pozarz康owej, do kt鏎ej zada statutowych nale篡 ochrona konsument闚.
 4. Konsument ma prawo skorzysta z platformy internetowego rozwi您ywania spor闚 (ODR) zgodnie z rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor闚 konsumenckich oraz zmiany rozporz康zenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poni瞠j wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: serwisy@pwn.plZAㄐCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ZAKUP紟 DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU WWW.USJP.PWN.PL

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Minimalne wymagania sprz皻owe:
  • Procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozosta造ch architekturach;
  • Pami耩 operacyjna: 512MB;
  • Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczo嗆 1024x768 16bit;
  • Dysk twardy: dowolny obs逝guj帷y system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
  • Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
  • Karta sieciowa/modem: umo磧iwiaj帷a dost瘼 do sieci Internet z pr璠ko軼i 512kb/s.
 2. Minimalne wymagania oprogramowania:
  • System Operacyjny: System MS Windows 7 i wy瞠j, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wy瞠j, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone iOS, Windows Mobile;
  • Przegl康arka internetowa: Zalecane ostatnie wersje przegl康arek internetowych: Chrome, FireFox, Safari;
  • Przegl康arka z obs逝g ciasteczek i w陰czon obs逝g JavaScript;

W celu korzystania z Serwisu i s這wnik闚 niezb璠ne jest by urz康zenie, kt鏎ym pos逝guje si Klient posiada這 dost瘼 do Internetu.
ZAㄐCZNIK NR 2

DO REGULAMINU ZAKUP紟 DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU WWW.USJP.PWN.PL

WZ紑 FORMULARZA ODST·IENIA OD UMOWY (formularz ten nale篡 wype軟i i odes豉 tylko w przypadku ch璚i odst徙ienia od umowy)

- Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzib w Warszawie, przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa. Sp馧ka zarejestrowana w rejestrze przedsi瑿iorc闚 prowadzonym przez S康 Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S康owego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapita zak豉dowy/wniesiony: 4.250.606,00 z這tych

Adres do korespondencji:

Wydawnictwo Naukowe PWN
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

- Ja/My(*) niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odst徙ieniu od umowy sprzeda篡 nast瘼uj帷ych rzeczy(*) umowy dostawy nast瘼uj帷ych rzeczy(*) umowy o dzie這 polegaj帷ej na wykonaniu nast瘼uj帷ych rzeczy(*)/o 鈍iadczenie nast瘼uj帷ej us逝gi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imi i nazwisko konsumenta(-闚)

- Adres konsumenta(-闚)

- Podpis konsumenta(-闚) (tylko je瞠li formularz jest przesy豉ny w wersji papierowej)

- Data


(*) Niepotrzebne skre郵i.